Frågor & Svar

Villkor

Här finner du våra villkor som vi har delat in i lättöverskådliga rubriker.

1. Information om köparen

1.1 Köpare är W & IT Solutions AB (Stureguld), (i det följande benämnt Stureguld), som marknadsför sig bl.a. under varumärket Stureguld och hemsidan www.stureguld.se.

1.2 W & IT Solutions AB har registrerat sin verksamhet hos Polismyndigheten i Stockholm och är registrerad guldhandlare hos Polisen. Reg.nr hos Polisen: nr A287.753/2017.

2. Definitioner

Föremål Avser det eller de guldföremål som Kunden skickar till Stureguld genom användning av Guldpaketet.

Guldavtal Avser det avtalsformulär som Kunden erhåller i Guldpaketet.

Stureguld Är ett varumärke som ägs av W & IT Solutions AB org. nr 559056-4059.

Kuvertet Avser den försändelse som Kund beställer från Stureguld via Hemsidan, telefon eller SMS och som innehåller Guldavtal samt Guldpaket.

Guldpaket Avser den svarspostförsändelser inklusive säkerhetspåse som Kunden erhåller i Guldbrevet och som Kunden använder för att skicka Föremål till Stureguld.

Hemsidan Avser avser www.stureguld.se.

Kunden Avser den juridiska person (näringsidkare) eller den fysiska person (konsument) som ingår Guldavtal med och säljer Föremål till Stureguld.

Villkor Avser dessa allmänna villkor.

3. Avtal om köp

3.1 Stureguld och Kunden ingår avtal genom att Kunden fyller i och undertecknar Guldavtalet. Genom att ingå Guldavtalet ger Kunden Stureguld uppdrag att genomföra en värdering av Föremålet (se punkt 7) Stureguld lämnar prisuppgift till Kunden för Föremålet först efter det att värderingen är genomförd.

3.2 Stureguld betalar det pris som Stureguld har erbjudit Kunden efter av Stureguld utförd värdering varmed äganderätten till Föremålet övergår till Stureguld. Prisvillkor anges i punkt 6 och villkor avseende värdering och betalning anges i punkt 7.

3.3 Stureguld förbehåller sig rätten att avböja köp av Föremålet om försändelsen är skadad, öppnad, manipulerad med eller inte är korrekt tillsluten. Likaså äger Stureguld rätt avböja köp av Föremål om det i sin kvantitet eller utformning inte överensstämmer med vad Kunden angivit i Guldavtalet. Förutom ovan nämnda situationer äger Stureguld rätt att avböja köp av Föremålet utan angivande av orsak.

4. Kunden

4.1 Kunden måste vara minst 18 år gammal för att få ingå Guldavtal med Stureguld. Kunden måste också vara den legala och rättmätiga ägaren till Föremålet och inneha rätten att fritt överlåta Föremålet.

4.2 Kunden måste ha ett svenskt personnummer samt vara registrerad i folkbokföringsregistret med fast adress i Sverige. Om Kunden önskar utbetalning till bankkonto måste Kunden även inneha ett svenskt bankkonto i eget namn.

4.3 Stureguld förbehåller sig rätten att begära bevis för att ovan angivna krav är uppfyllda

5. Ansvar för förlust av föremål

5.1 Stureguld åtar sig endast ansvar för rekommenderade försändelser som skickats till Stureguld genom användning av Guldpaketet. Åtagandet begränsar sig till det belopp som försändelsen är försäkrad för hos Stureguld och som f.n. uppgår till 120 000 kronor per Guldpaket. Åtagandet gäller endast Föremål till den del Föremålet utgör rent guld. Kunden måste anmäla skadad eller förlorad försändelse till Postens reklamationsavdelning och till Stureguld samt uppvisa inlämningskvitto i original för erhållande av ersättning. Vid förlorad försändelse krävs dokumentation. Såsom kvitto eller bilder.

5.2 Stureguld ansvarar enligt punkt 5.1 ovan endast om Kunden har hanterat Föremålet i enlighet med vad som anges i Guldavtalet, i den folder som bifogas Guldavtalet samt på Hemsidan. Föremål som skickas till Stureguld på annat sätt än genom vad som ovan anges ersätts inte och Kunden tar ensam risken för sådan försändelse.

6. Pris

6.1 Priser och avgifter utgår i enlighet med vid var tid gällande prislista som kommer Kunden tillhanda via e-post, telefon eller SMS efter att Stureguld har värderat Föremålet. De priser som anges för Sturegulds inköp av guld avser pris för ren guldmängd, dvs. exklusive eventuellt värde av design, tillverkare/märke, stenar, metall etc. Vid större volym investeringsguld ombeds Kunden att kontakta vår kundtjänst.

6.2 Priset som utbetalas till Kunden baseras på aktuell guldmängd och guldpriset vid värderingstidpunkten.

6.3 Stureguld förbehåller sig rätten att återsända Föremålet till Kunden. Föremålet returneras i sådant fall försäkrat utan någon kostnad för Kunden.

7. Värdering/betalning

7.1 När Stureguld har erhållit Föremålet utför Stureguld en värdering av Föremålet (se vidare punkt 10 nedan). När Stureguld har fastställt värdet på Föremålet beräknas det pris som Stureguld är beredd att betala för Föremålet och Kunden erhåller ett meddelande från Stureguld härom.

7.2 Stureguld erlägger betalning för Föremålen inom 3 bankdagar räknat från den dag då Stureguld tog emot Guldpaketet. Med betalning avses att Stureguld har skickat en utbetalningsavi enligt punkt 7.4 alternativt utfört girering till Kundens bankkonto enligt punkt 7.5.

7.3 Kunden får kostnadsfritt få utbetalning till Kundens eget bankkonto enligt vad som anges i punkt 7.5 nedan.

7.4 Stureguld kan genomföra en utbetalning till kundens bankkonto om du som Kund har angivit ditt bankkontonummer i Guldavtalet. Ditt kontonummer ska vara Stureguld tillhanda senast vid den tidpunkt då Stureguld tar emot Föremålet. Har Stureguld inte mottagit ditt kontonummer enligt ovan genomför Stureguld en utbetalning via utbetalningsavi enligt vad som anges i punkt 7.4. Om du har valt att få betalt via banköverföring är det ditt ansvar som Kund att ange rätt kontonummer och clearingnummer. Stureguld åtar sig inget ansvar för felaktigt angivna konto- eller clearingnummer.

7.5 Om Kunden inte accepterar det pris som Stureguld erbjuder kan Kunden utnyttja sin ångerrätt genom att kontakta Stureguld senast inom fem dagar från den dag då Stureguld lämnade erbjudande om pris. Kunden har bevisbördan för att ångerrätten har åberopats inom angiven tid. Se vidare punkt 8.1 – 8.3 nedan.

8. Retur och outlöst försändelse

8.1 Stureguld returnerar Föremål, efter kontakt med Kunden via e-post eller telefon, om Föremålet inte utgör guld samt i de situationer som anges i punkt 8.2 och 8.3 nedan.

8.2 Om Stureguld av någon anledning väljer att inte genomföra köpet avbryts köpet och Stureguld returnerar Föremålet.

8.3 Om Kunden åberopar sin ångerrätt enligt p. 7.5 ovan returnerar Stureguld Föremålet efter att Kunden har betalat tillbaka den ersättning som Stureguld har erlagt för Föremålet.

8.4 Returtiden uppskattas till ca två veckor.

8.5 Stureguld returnerat endast Föremål genom Försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post och i händelse av förlust kan Kunden via Posten erhålla ersättning.

8.6 Kundens rätt att erhålla Föremål i retur enligt denna punkt 8, gäller endast då Kunden har sänt Föremålet i Guldpaketet till Stureguld tillsammans med Guldavtalet.

8.7 Stureguld ansvarar inte för returnerade försändelser som sker på Kundens begäran och om Föremålet skadas eller kommer bort har Stureguld ingen ersättningsskyldighet för sådan förlust. Eftersom returer skickas som försäkrad försändelse via s.k. rekommenderad post kan Kunden dock via Posten erhålla ersättning.

9. Identitet

9.1 Stureguld fastställer Kundens identitet genom att inhämta information via BankID, mobil- och teleoperatörer, PAR och kreditupplysningsföretag och samköra dessa uppgifter med de uppgifter som Kunden själv har lämnat i Guldavtalet. Den information som Stureguld inhämtar från annan än Kunden används enbart för att säkerställa Kundens identitet. Ifråga om de uppgifter som Kunden lämnar gäller vad som anges i punkt 12 nedan.

10. Kontroll av föremål

10.1 Stureguld äger rätt att kontrollera Föremålets äkthet etc. i syfte att värdera Föremålet. Vid genomförande av sådan kontroll kan kemikaliska och tekniska tester utföras, s.k. probering. Stureguld kan komma att montera isär Föremål om delar av Föremålet misstänks vara av annat material än guld.

11. Ändring av kontaktuppgifter

11.1 Kunden är skyldig att utan dröjsmål underrätta Stureguld om ändring av Kundens namn, adress och telefonnummer. Underrättelse ska ske skriftligt till Stureguld till följande epost-adress: info@stureguld.se

12. Behandling av personuppgifter mm)

12.1 Vänligen hänvisas till Sturegulds integritetspolicy som finns tillgänglig på Hemsidan.

12.2 Kundens personuppgifter behandlas för följande ändamål: fastställande av identitet, avtalets uppläggning och administration, fakturerings-, reskontra och eventuell inkassohantering samt för kundanalyser. Adressuppgifter och/eller e-postadress eller andra uppgifter om dig som Kund kan komma att användas i marknadsföringssyfte mellan Kunden och Stureguld. Stureguld kan som en del i personuppgiftsbehandlingen (för nyss angivna ändamål) komma att överlämna Kundens personuppgifter till samarbetspartners (tredje part). Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till tredje part vid eventuella rättsliga ärenden.

12.3 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal accepterar Kunden villkoren och ger sitt samtycke till att Stureguld får behandla Kundens personuppgifter i enlighet med denna punkt 12. Om Kunden inte önskar att personuppgifterna ska användas för ändamål som rör direkt marknadsföring från Stureguld ska Kunden skriftligen anmäla detta till Stureguld.

12.5 W & IT Solutions AB, org. nr. 559056-4059, Birger Jarlsgatan 21, 111 45 Stockholm, telefonnr 08 562 277 71, e-post info@stureguld.se, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt denna punkt 12.

13. Cookies

13.1 Hemsidan innehåller s.k. cookies. Genom att din webbläsare är inställd och konfigurerad för att acceptera cookies, samtycker du till den användning av cookies som beskrivs i det följande.

13.2 Stureguld använder sessionsbaserade cookies för att kunna förbättra användarupplevelsen genom att se var du stannar länge och vilka sidor du tycker är intressanta. Cookiesfilerna används även till att styra eventuella kampanjkoder/priser och för allmän webbstatistik. Om du öppnar en ny webbläsare så skapas en ny sessionscookie. Vi använder även cookies som sparas efter det att sessionen har avslutats. Dessa cookies används för att hålla reda på om du t.ex. besökt oss tidigare, vilken kampanj du tillhör samt när du besökte oss senaste. Inga personuppgifter som e-post eller personnummer sparas i cookies.

13.4 Information från cookies används på Hemsidan i syfte att förbättra våra tjänster och för att rikta marknadsföringskampanjer och erbjudanden till dig som Kund. Stureguld lämnar inte ut information inhämtad från cookies till tredje part men kan komma att lämna sådan information till sina koncernbolag.

13.5 Om du inte vill tillåta cookies kan webbläsaren ställas in så att du automatiskt nekar cookies eller automatiskt informeras om att en webbsida innehåller cookies. Du kan även välja att tillåta cookies från vissa webbplatser som du besöker men fortfarande neka cookies från andra. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

14. Meddelande

14.1 Meddelande som Stureguld sänder med brev till Kunden ska anses ha nått Kunden senast sju dagar efter avsändandet om brevet sänts till Kundens folkbokföringsadress eller till den senaste adress som Kunden skriftligen har meddelat Stureguld. Meddelande som Stureguld sänder med SMS eller e-post till Kunden ska anses ha nått Kunden samma dag om SMS:et/e-postmeddelandet sänts till Kunden på det mobilnummer respektive till den e-postadress som Kunden har uppgivit för Stureguld. Kunden har en skyldighet att uppdatera sina kontaktuppgifter i enlighet med vad som anges i punkt 11 ovan.

14.2 Genom att Kunden beställer ett Guldavtal ger Kunden sitt samtycke till att Stureguld samt dess koncernbolag får använda e-post, telefax samt andra sådana uppringningsautomater eller liknande automatiska system för individuell kommunikation och marknadsföring av varor och tjänster som marknadsförs av någon av dessa bolag.

15. Missbruk

15.1 Stureguld polisanmäler missbruk, hantering av stöldgods, bedrägerier samt försök därtill. Stureguld kan registrera information i ett ändamålsenligt register då missbruk eller annan otillbörlig verksamhet har inträffat eller för att förebygga sådana händelser. Stureguld har vidare rätt att överlämna nödvändig information om genomförda transaktioner till polismyndigheten samt ge polisen tillträde till Sturegulds datasystem.

16. Kontrollsamtal

16.1 Stureguld äger rätt att genomföra kontrollsamtal (motringning) till Kunden för att verifiera identitet och/eller det pris som Stureguld erbjuder för Föremål samt vidare bekräfta att lämnade uppgifter är korrekta. Kontrollsamtal sker endast till det telefonnummer som Kunden har angivit och/eller till sådant telefonnummer som tillhör Kunden enligt nummerupplysningstjänst eller motsvarande.

17. Ansvarsbegränsning

17.1 Utöver vad som uttryckligen framgår av dessa Villkor, eller annars av tvingande lag, friskriver sig Stureguld från allt ansvar för felaktigheter och brister i den information som publiceras på Hemsidan. Stureguld ansvarar inte heller för skada eller olägenhet som kan drabba Kunden och som beror på driftavbrott eller andra störningar i kommunikationsförbindelse eller datasystem.

17.2 Sturegulds ansvar för förlust av eller skada på Föremål är begränsat till vad som uttryckligen anges i dessa Villkor. Stureguld är inte heller ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, krigshändelse, strejk, blockad, naturkatastrof eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Stureguld är föremål för eller vidtar sådana konfliktåtgärder.

18. Tvist

18.1 Tvist med anledning av dessa Villkor eller Guldavtalet ska, om inte överenskommelse kan träffas, hänskjutas till allmän domstol för avgörande. Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans såvida annat inte följer av tvingande lag.